Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home / Wat zijn zorgpaden?

Wat zijn zorgpaden?

Klinische paden worden steeds vaker „zorgpaden” genoemd vanwege het bredere transmurale karakter en de internationale afspraken over de term „care pathway”. Ze zijn één van de methoden om patiëntgerichte zorgprocessen transparant te maken, te standaardiseren, te optimaliseren waar nodig en continu op te volgen. Zorgpaden worden momenteel wereldwijd gebruikt als procesbeheersingmethode voor tal van ziektebeelden.

Zorgpaden zijn ontsproten uit planningsmethoden die in de jaren ’50 in de industrie zijn ontwikkeld. Voorbeelden zijn de Critical Path Method (CPM) en de Program Evaluation and Review Technique (PERT). Deze methoden worden gebruikt om complexe processen beter te kunnen plannen en organiseren. Het eerste gebruik in de gezondheidszorg vinden we in de jaren ’70. De ervaringen zijn echter zeer beperkt.

Het is pas op het einde van de jaren ’80 dat de methodologie wat meer ingang vindt in de gezondheidszorg en dan voornamelijk in de Verenigde Staten. Tussen 1998 en 2000 werden zorgpaden voor het eerst geïntroduceerd in België en Nederland en dit voornamelijk binnen de acute ziekenhuiswereld. Sinds 2005 is er eveneens ervaring binnen de revalidatie, de psychiatrie, de eerstelijnszorg en de transmurale zorg. Dit werd gekenmerkt door de participatie van verschillende revalidatiecentra, psychiatrische ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties in het NKP.

Een zorgpad is meer dan enkel een document in het patiëntendossier of een structuur in het zorgproces. In ieder kwaliteitsbeleid moet de aandacht voor de zorgprocessen centraal staan: al wordt de kwaliteit van de zorg finaal gemeten in termen van resultaat, dat resultaat wordt overwegend bepaald door de kwaliteit van de onderliggende zorgprocessen.

Zorgpaden als concept veronderstellen een patiëntgerichte visie. Men streeft naar een service-line ziekenhuisorganisatie die de patiënt als uitgangspunt neemt voor de structurering van de organisatie. Het klinische proces is de centrale as waarrond de organisatieprocessen vorm krijgen. Kenschetsend is hierbij dat het klinisch proces vanuit het perspectief van de patiënt in zijn geheel wordt gezien en zich dus niet beperkt tot de activiteit van de arts. 

Het proces om een zorgpad zelf te ontwikkelen, wordt door de betrokkenen als even belangrijk (of vaak zelfs als belangrijker) ervaren dan het product dat hieruit resulteert. De ontwikkeling van een zorgpad vraagt teamwerk waarbij de patiëntenpopulatie wordt afgebakend, het team wordt samengesteld, de huidige praktijk wordt bediscussieerd en nieuwe voorstellen ter verbetering worden aangebracht. Binnen het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap KU Leuven werd het 7 fasenmodel uitgewerkt om het proces voor de ontwikkeling van een zorgpad systematisch te doorlopen. De methodologie van zorgpaden wordt algemeen aanvaardt als de in de zorg meest aangewezen methodologie voor procesmanagement. Zorgpaden vertalen immers in de eerste plaats de bestaande inzichten van de evidence based clinical practice effectief en op een werkbare manier naar de zeer concrete zorgpraktijk van iedere dag en houden daarbij rekening met alle vereisten die actueel aan de zorg en de organisatievan de zorg worden gesteld. Daarnaast verankeren zorgpaden deze vertaling ook duurzaam in de organisatie en de dagelijkse werking van iedere individuele zorginstelling, of in de feitelijke samenwerking tussen diverse organisaties. Daardoor zet deze methodologie van zorgpaden de stap van ‘structuur’ naar ‘proces’ en sluit ze ook perfect aan bij de systeembenadering en het organisatiebreed denken die voor ieder effectief kwaliteitsbeleid fundamenteel zijn.  

 

Zorgpaden zijn complexe interventies die de structuur, het proces en de resultaten van zorg in beweging houden.
Zij dienen gebruikt te worden als een methode om een bepaald doel te bereiken.
  • Laatste wijziging: 06-11-2014