Persoonlijke hulpmiddelen
Twitter

 
U bent hier: Home / Netwerk Klinische Paden

Netwerk Klinische Paden

Binnen het Netwerk Klinische Paden werken de coördinerende instanties (LIGB-KUL en UCL) nauw samen met de deelnemende organisaties. De leden van het Dagelijks Bestuur NKP komen meermaals per jaar samen om het verdere verloop van het Netwerk te bespreken. De zorgpadcoördinatoren van elke organisatie worden vier maal per jaar uitgenodigd op de coördinatorenvergadering. Tijdens deze coördinatorenvergaderingen wordt ondermeer een stand van zaken gegeven over het NKP en wordt steeds gewerkt rond een centraal thema gerelateerd aan de organisatie van zorgprocessen.

De coördinerende instanties (LIGB-KUL en UCL) staan in voor de dagelijkse coördinatie van het Netwerk Klinische Paden en faciliteren de netwerking tussen de meer dan 100 leden verspreid over België en Nederland.

Elke organisatie, lid van het NKP, wordt geacht een interne stuurgroep zorgpaden samen te stellen. Deze dient de zorgpadprojecten binnen de eigen organisatie te faciliteren en ondersteunen, door het voorzien van de nodige middelen. Naast een stuurgroep wordt tevens een zorgpadcoördinator aangeduid. De zorgpadcoördinator treedt op als contactpersoon tussen de eigen organisatie, het NKP en de andere leden van het Netwerk. Hij staat samen met de zorgpadbegeleider in voor de begeleiding en opvolging van multidisciplinaire teams bij de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van zorgpaden.

 

Dienstverlening Onderzoek Onderwijs Samenwerking

 

Het Netwerk heeft vier belangrijke pijlers:

 

Een eerste pijler is DIENSTVERLENING.
Vier maal per jaar worden de coördinatoren uitgenodigd voor de coördinatorenvergadering. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er een hele dag gewerkt rond een bepaald thema. Afhankelijk van het thema worden één of meedere personen per organisatie uitgenodigd.

Verder ondersteunt het NKP Intervisiegroepen waar multidisciplinaire teams ervaringen rond de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van zorgpadprojecten binnen een bepaald medisch domein met elkaar delen. Daarnaast worden er tools en hulpmiddelen ontwikkeld die aanleiding geven tot de implementatie van best practices in de organisaties. Zo werden binnen de intervisiegroep revalidatie indicatoren ontwikkeld die opvolging van het  zorgproces voor CVA-patiënten mogelijk maken. Voor meer informatie over de activiteiten van het NKP kan u terecht in de nieuwsbrieven.

In september 2012 werden de klinische werkgroepen COPD en Proximale femurfractuur opgestart en recent ook het project rond STEMI (ST Elevated Myocard infarct) waarbij men nadenkt over het optimaliseren van de kwaliteit van zorg door gebruik te maken van continue kwaliteitsverbeteringsinitiatieven. Het NKP-KU Leuven doet onderzoek naar de evidence based sleutelinterventies en indicatoren ter opvolging van het zorgproces.

Daarnaast werden in het verleden werkgroepen georganiseerd ter ontwikkeling van bepaalde instrumenten. Zoals de "zorgpad document audit tool“, met deze tool is het mogelijk om het ontwerp van de zorgpaddocumenten te toetsen zowel op vlak van inhoud, vormgeving, niveau, afbakening en opvolging en eventuele tekortkomingen bij te sturen.

 

Een tweede pijler is ONDERWIJS.
Elk jaar worden er binnen het Netwerk meerdere opleidingen  gegeven. Gaande van een korte introductiecursus (2u) tot een langdurige opleiding van 10 dagen verspreid over 18 maanden waarbij de ontwikkeling van vaardigheden centraal staat. Voor meer informatie kan u terecht in de informatiebrochures van elke opleiding.

Twee maal per jaar organiseert het NKP een Eéndagscursus Zorgpaden.
Deze opleiding is toegankelijk voor iedereen met interesse in het concept en de basismethodiek van zorgpaden uit organisaties aangesloten bij het Netwerk Klinische Paden.
In de voormiddag wordt een overzicht gegeven van de historiek, het concept en de resultaten van zorgpaden. In de namiddag van deze introductiecursus wordt de methodiek volgens het 7 fasen model toegelicht.

Elk jaar in oktober organiseert het Netwerk Klinische Paden in samenwerking met de European Pathway Association de Tweedaagse Opleiding Zorgpaden. De opleiding is bedoeld voor alle medewerkers uit zorgorganisaties die beroepshalve een meer uitgebreide opleiding wensen te krijgen over zorgpaden. Na de tweedaagse hebben de deelnemers voldoende basiskennis over zorgpaden om andere teamleden te motiveren en ondersteunen.Tijdens deze tweedaagse komen zowel het concept als de methodiek aan bod.

Jaarlijks verwelkomen we nieuwe deelnemers voor de Langdurige opleiding zorgpaden. Met deze achtdaagse opleiding verspreid over 15 maanden worden stafmedewerkers voorbereid op hun taak om een multidisciplinair team te begeleiden in de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een zorgpad. Naast kennisoverdracht wordt de nadruk nog sterker gelegd op de ontwikkeling van vaardigheden. De deelnemers volgen de opleiding aan de hand van één (of twee) zelf gekozen project(en). Dit project, dat uitgewerkt wordt binnen de eigen organisatie, zal de cursist gedurende de volledige opleiding helpen om de aangeleerde methodiek praktisch toe te passen.

Meerdere malen per jaar wordt tevens de Opleiding voor nieuwe coördinatoren georganiseerd. Deze opleiding is bestemd voor personen die coördinator zorgpaden worden. Tijdens deze voormiddag wordt specifiek ingegaan op de werking van het Netwerk en de tools die ter beschikking zijn. Daarnaast wordt de zorgpadcoördinator voorbereid op zijn rol om zorgpaden als beleidsconcept in de eigen organisatie te ondersteunen en de netwerking binnen het NKP te faciliteren. De opleiding eindigt met een korte demonstratie van het intranet.

De organisaties lid van het NKP kunnen tevens een beroep doen op de wetenschappelijke staf van het LIGB-KUL voor een in house training.

 

De derde pijler is ONDERZOEK
Als universiteit voeren wij wetenschappelijk onderzoek uit rond het concept en de methodiek van klinische paden. Er worden zowel doctoraatsonderzoeken als onderzoeken in het kader van masterproeven uitgewerkt. Deze onderzoeken worden uitgewerkt in nauwe samenwerking met andere faculteiten en universiteiten.

 

Een vierde pijler is INTERNATIONALE SAMENWERKING
De internationale samenwerking wordt bewerkstelligd door de European Pathway Association. Daarnaast is er ook nog een samenwerking met verschillende universiteiten en internationale organisaties.

top

  • Laatste wijziging: 15-01-2016