Persoonlijke hulpmiddelen
Twitter

 
U bent hier: Home / Hot News / Hot News

Hot News

Coördinatorenvergadering 8 december 2016: De visie van het kabinet en het RIZIV op de toekomst van zorgpaden

Het Plan van Aanpak, uitgewerkt door minister De Block, is een actueel topic binnen de ziekenhuizen.  Het doel van de hervorming is onder meer om meer efficiëntie en meer kwaliteit te bereiken. Op onze coördinatorenvergadering van 8 december 2016 werd dieper ingegaan op deze hervorming van het ziekenhuislandschap en de ziekenhuisfinanciering met onder andere dr. Bert Winnen en dr. Ri De Ridder.

In de voormiddag werden verschillende pilootprojecten nader toegelicht. De presentaties kan je vinden door op het project te klikken.

Bevallen met verkort ziekenhuisverblijf in het UZ Leuven (mevrouw Siska Van Damme en mevrouw Leen Claes) kwam als eerste aan bod. Het doel van dit project is het efficiënter inzetten van de budgetten zonder te raken aan kwaliteit van zorg en patiëntentevredenheid. Binnen dit project is er een sterke focus op kwetsbare groepen. De eerste resultaten zijn gunstig, maar er heersen ook een aantal bekommernissen: moeders moeten gerustgesteld worden, controle, snelle turnover en verhoogde werkdruk,... Een evaluatie is voorzien in februari 2017.

Vervolgens nam mevrouw Caroline Gheysen, projectcoördinator van EMPACT! het woord. EMPACT! is een zeer ambitieus project, met 150 actieve partners die samenwerken om de triple AIM te bereiken. Door de vergrijzing in midden West-Vlaanderen is chronische multipathologie een grote uitdaging. Daarom ontwikkelden zij een generiek model rond geïntegreerde zorg voor alle chronische patiënten met een zorgafhankelijkheid, hiermee zou men meer dan 350.000 inwoners bereiken.

Het laatste project dat in de voormiddag werd toegelicht was Zorgzaam Leuven, door dr. Gijs Van Pottelbergh. Het doel van Zorgzaam Leuven is de integratie van zorg en welzijn voor mensen met chronische aandoeningen met een focus op hoogkwalitatieve zorg, en dit in hun vertrouwde omgeving. Zij hebben een sterke focus op kwetsbare groepen in onze samenleving. Dit project werkt rond 3 clusters: levensbehoeftes, autonomie & zelfredzaamheid behoeftes en zorgbehoeftes. Op lange termijn wil men onder andere “zorgzame buurten” oprichten en “nabije zorg” realiseren.

Na de lunch kwam dr. Ri De Ridder (Directeur-generaal Geneeskundige verzorging van het RIZIV) aan het woord. Hij sprak over geïntegreerde zorg voor chronisch zieken en het veranderingsproces dat hiervoor noodzakelijk is. Pathologiespecifieke initiatieven zijn onvoldoende geworden, we moeten evolueren naar geïntegreerde zorg. Er is nood aan verandering naar zorgcontinuïteit en integratie, proactieve en geplande zorg, een persoonsgerichte aanpak, multidisciplinair model, vraaggestuurde zorg met een actieve patiënt. Een manier om geïntegreerde zorg te realiseren is door middel van de pilootprojecten. Er zijn momenteel 20 kandidaat-projecten, hiermee bereikt men 3,67 miljoen inwoners en verschillende doelgroepen.

Dr. Bert Winnen (Adjunct-kabinetchef beleidscel gezondheid) was de laatste spreker van de dag. Hij sprak over de hervorming van het ziekenhuislandschap. Het Plan van Aanpak binnen het federaal regeerakkoord wil kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg, waarbij de patiënt centraal staat. Het doel is een duurzame verandering creëren in de manier waarop onze zorg functioneer. Dit kan gerealiseerd worden door structurele hervormingen, stabiel meerjarenperspectief, evidence-based beleid, transparantie en administratieve vereenvoudiging. Hierbij spelen de ziekenhuizen een belangrijke rol door o.a. Vermijden onnodig (lange) ziekenhuisopnames, samenwerking tussen ziekenhuizen,... Men wil de beschikbare middelen intelligenter inzetten door bv. de afbouw van niet-gebruikte ziekenhuisbedden, verkorten van de verblijfsduur en transfer van zorg naar buiten het ziekenhuis, vermijden van overuse. De pilootprojecten spelen hierin een essentiële rol, zij zijn bedoeld voor evolutie, geen revolutie. Deze nieuwe modellen moeten stapsgewijs geïmplementeerd worden.

De presentaties maken duidelijk dat de organisatie van de gezondheidszorg op het punt staat totaal te veranderen waarin netwerken (zowel horizontaal als verticaal) het nieuwe “normaal" zullen zijn. Dit heeft zijn impact op de ontwikkeling van zorgpaden. Dit betekent dat we bestaande zorgpaden zullen moeten evalueren op hun netwerkgehalte. Ook nieuwe zorgpaden zullen steeds deze netwerktoets moeten doorstaan: Is de zorg zo nabij mogelijk georganiseerd? Is opname in het ziekenhuis noodzakelijk of kan dit anders worden georganiseerd? Hoe kunnen we patiënten maximaal betrekken? Het NKP zal hiertoe bijdragen door de ontwikkeling van zorgpaden die volop inzetten op het traject van de patiënt en die de grenzen van instellingen en organisaties overschrijden, de ontwikkeling van gepaste indicatoren en dashboards, het delen van “good practices”. De toekomst is onzeker maar boeiend. Zeker is in ieder geval dat in de overgang naar deze nieuwe gezondheidszorg, zorgpaden een centrale plaats zullen vervullen.

 

 

 

11 mei 2016: Het 7-fasenmodel: uitdieping voor transmurale zorpaden

Het afgelopen jaar werden de ervaringen uit het NKP gebundeld om de 7-fasenmethodiek voor zorgpaden te verbreden naar transmurale zorg. Door de input van algemene en psychiatrische ziekenhuizen, revalidatiecentra en eerstelijns zorgverleners uit Vlaanderen, kan je nu in elk zorglandschap met zorgpaden aan de slag. Meer informatie over deze werkgroep vind je hier.  

De bevindingen van deze werkgroep werden uitgewerkt in een rapport: “7-fasenmodel voor de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en continue opvolging van zorgpaden. Uitdieping voor transmurale zorg.” 

Het rapport geeft een compleet overzicht van de zorgpadmethodiek, legt het werken met zorgpaden per fase zorgvuldig uit en verrijkt het met wetenschappelijke kaders. Daarnaast is er een uitgebreid assortiment aan instrumenten en praktische tips opgenomen waarmee je meteen aan de slag kunt. Het rapport is een handleiding bij het opzetten van zorgpaden binnen de eigen organisatie en bij het optimaliseren van de samenwerking met zorgpartners. 

Transmurale zorgpaden kunnen eveneens bijdragen aan het succes van de projecten ziekenhuisfinanciering of chronische zorg waarin u betrokken bent.

 

Top

19 februari 2016: Afsluiting Opleiding Zorgpaden 2015

Gedurende 15 maanden gingen de cursisten de uitdaging aan om elk een multidisciplinair team binnen de eigen organisatie te begeleiden bij het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een zorgpad. Als laatste stap dienen ze een toelichting te geven over hun werkwijze bij het doorlopen van de zeven fasen volgens de methodiek aangeboden in deze opleiding. De jury, bestaande uit de docenten en begeleiders van de opleiding beoordeelden de projecten.

Iedereen was welkom in Gasthuisberg te Leuven om te leren van elkaar. De deelnemers stelden hun project voor aan de hand van een poster tijdens de interactieve posterbeurs. Een overzicht van de posters vind je hierAan het einde van de dag, werden de aanwezigen uitgenodigd voor de receptie en ontvingen de deelnemers hun attest van het Leuvens Instituut voor GezondheidszorgBeleid.

Onderstaande cursisten behaalden hun attest. Een dikke proficiat aan allemaal!

 • Alexis Delbaere (Sint-Vincentius ziekenhuis Deinze) - Zorgpad Transforaminale infiltratie
 • Dimitri Gaethofs (Domus Medica Berchem) - Zorgpad Suïcidepogers Vlaamse Ardennen
 • Dominiek De Jonckheere (AZ Delta Roeselare) - Transmuraal zorgpad voor de behandeling van patiënten met coloncarcinoom
 • Els Melkenbeke (ASZ Aalst) - Zorgpad Revalidatie van schouderkopprothese
 • Evi Vijverman (Nationaal MS-Centrum Melsbroek) - Zorgpad Tewerkstelling van MS-patiënten
 • Iris Defraeye (Zeepreventorium De Haan) - Zorgpad Diabetes
 • Jasmien De Doncker (AZ Groeninge) - Zorgpad Alcohol
 • Jessica Samaey (AZ Zeno Blankenberge) - Zorgpad Valpreventie
 • Joke Raats (AZ Klina, Campus De Mick) - Zorgpad Cognitieve revalidatie
 • Joyce Bakker (Sint Jans Gasthuis Weert) - Zorgpad Geheugenstraat
 • Katleen Cuyvers (Heilig Hartziekenhuis Mol) - Zorgpad CVA-patiënten van opname tot ontslag
 • Liesbeth Jame (OPZC Rekem) - Zorgpad Dementie
 • Lore Van Brussel (OLV Ziekenhuis Aalst) - Zorgpad Acute neurologische uitval
 • Nancy Vanderstichele (Sint-Andriesziekenhuis Tielt) - Zorgpad Fast track Colorectale chirurgie
 • Petra Olislaegers (AZ Sint-Maarten Mechelen) - Zorgpad Zorg voor suïcidepogers
 • Sophie Van Kerckhoven (UZ Brussel) - Transmuraal Zorgpad maatschappelijk kwetsbare pasbevallen vrouwen
 • Stephanie Bataillie (AZ Groeninge Kortrijk) - Zorgpad Diepe Veneuze Trombose
 • Tom Geuns (Jessa Ziekenhuis Hasselt) - Zorgpad Oudermis(be)handeling

 

Neem zeker ook een kijkje in het fotoboek voor meer sfeerbeelden. 

 

Top

 

11 december 2015: Start Opleiding Zorgpaden 2016

Op 11 december 2015 ging de Langdurige Opleiding Zorgpaden 2015 van start. Zestien nieuwe cursisten maakten de trip naar het opleidingscentrum in Leuven. De komende maanden zullen ze leren om een multidisciplinair team te begeleiden in de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een zorgpad. Naast kennisoverdracht wordt de nadruk nog sterker gelegd op de ontwikkeling van vaardigheden.
Tijdens de voormiddag stelden de deelnemers zich voor. Het werd een aangename kennismaking, in een gevarieerde multidisciplinaire groep. Tien deelnemers zullen een zorgpad ontwikkelen in hun ziekenhuis en drie in een psychiatrisch ziekenhuis. Één van de deelnemers zal een project aangaan voor de thuiszorg en twee deelnemers starten een zorgpad in het revalidatiecentrum waar ze werkzaam zijn.

De volgende personen schreven zich in voor de langdurige opleiding zorgpaden 2016: 

Anna Maria Hazen (Zuyderland Medisch Centrum), Aurelie Ryckman (AZ Damiaan), Caroline van der Eijk (Zuyderland Medisch Centrum), Charlotte Accoe (UZ Gent), Ellen Geuzendam (Zuyderland Medisch Centrum), Els Gullentops (OPZ Geel), Evelien Verstraete (Koningin Elisabeth Instituut), Hélène De Somer (UZ Leuven), Jan Hendrik Van Weelderen (MET ggz), Karla Logghe (AZ Damiaan), Kathleen Eykelberg (Listel), Lieke Alberts (MET ggz), Peter Van den Bergh (AZ Klina), Sofie Cautaers (Inkendaal), Tina De Maesschalck (AZ Sint-Jozef), Tom Bogaert (Jan Yperman ziekenhuis)

 

 

Top

 

28 september 2015: UZ Leuven wint 6e editie Prijs Klinische Paden

Op maandag 28 september 2015 vond de 6e editie van de Prijs Klinische Paden plaats.  Het team van UZ Leuven won deze editie met het project ‘Het zorgprogramma CVA’. De jury roemde dit innovatieve project voor de sterk wetenschappelijke onderbouwing en de focus op indicatoren die een continue opvolging mogelijk maken. Door het toekennen van een revalidatieprofiel aan elke patiënt kan er onmiddellijk ingespeeld worden op de specifieke noden en wordt er rekening gehouden met de mogelijkheden en beperkingen in een geïndividualiseerd traject.

De uitreikingsplechtigheid vond plaats tijdens de officiële inhuldiging van het Leuvens Instituut voor GezondheidszorgBeleid (LIGB). Voor meer informatie over het nieuwe instituut kan je terecht op www.kuleuven.be/ligb.
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block reikte de prijs van de jury uit. UZ Leuven ontving een bedrag van €2.000 dat besteed kan worden door het multidisciplinaire team.

In de Faculty Club te Leuven werd onder de aanwezigheid van meer dan 250 genodigden uit België en Nederland tevens een publieksprijs ter waarde van €500 overhandigd door Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen. Het Ziekenhuis Oost-Limburg te Genk won deze prijs met het project ‘Een kwalitatieve sprong vooruit met ZORGPADEN sinds 2013 ...’.

De Prijs

De ‘Prijs Klinische Paden 2015’ is een initiatief van het Leuvens Instituut voor GezondheidszorgBeleid (LIGB) van de KU Leuven. De Prijs bekroont een zorgpad uitgewerkt door een multidisciplinair team.

De vijf genomineerde projecten werden beoordeeld op basis van de wijze van ontwikkeling van het zorgpad, de behaalde resultaten, het innovatieve karakter en de mate van patiëntgerichtheid. De vakjury, onder leiding van prof. Walter Sermeus bestaat uit experts en vertegenwoordigers van artsen, overheid, verpleegkundigen en patiënten uit zowel België als Nederland en is als volgt samengesteld: Dr. Hilde De Nutte, Em. Prof. Anita Simoens, dr. Sabine Van Houdt, drs. Chrétien Haenen, drs. Ingrid Janssen en drs. Heleen Post.

De projecten

Het BZIO, Oostende werkte het Transmuraal Zorgpad BZIO uit met als doel de klant en zijn omgeving op een gestructureerde manier maximaal voor te bereiden op het ontslag. Vanaf de opname in BZIO wordt de transdisciplinaire samenwerking opgestart om deze doelstelling te kunnen bereiken. Door het aanstellen van een transmurale coördinator om de teams methodologisch te ondersteunen verzekert het BZIO een duurzame verankering van het transmurale zorgpad.

In het zorgpad Rapid Recovery bij Totale Heup Prothese van het Groene Hart Ziekenhuis Gouda, focust het team op het tijdig en correct informeren van de patiënt en het verkorten van de opnameduur zonder hierbij in te leveren aan de kwaliteit van de zorg. De orthopedieconsulent zorgt voor een goed contact met de patiënt en is onmisbaar geworden.

Het project van het UZ Gent, ‘Een multidisciplinair zorgnet voor abnormale moeheid en het chronische vermoeidheidssyndroom in Oost- en West-Vlaanderen’ kwam voornamelijk tot stand door multidisciplinair overleg tussen verschillende zorgpartners van eerste, tweede en derde lijn. Het team benadrukt een holistische benadering van de patiënt met abnormale moeheid op basis van het biopsychosociaal model.

In UZ Leuven bundelde het multidisciplinaire team de krachten om het zorgprogramma CVA uit te werken waar de zorg voor de stroke patiënt centraal staat. Een systematische opvolging van de op evidentie gebaseerde indicatoren maakt het mogelijk om kort op de bal te spelen en te komen tot veiligere, effectievere en efficiëntere zorg.

In het Wilhelmina Ziekenhuis Assen, buigde het team zich over het  poliklinisch zorgpad COPD. In dit project is communicatie het kernwoord. De open houding van het hele kernteam zorgde voor een vlotte implementatie op de werkvloer. Door het zorgpad te integreren in het elektronisch patiëntendossier, waarborgt men een tijdige opvolging die continue verbetering mogelijk maakt.

Meer sfeerbeelden vind je hier.

 

Top

 

Juni 2015: Bekendmaking genomineerden Prijs Klinische Paden 2015

Op maandag 28 september 2015 (14u-20u) organiseert het Belgisch-Nederlands Netwerk Klinische Paden voor de zesde maal de Prijs Klinische Paden. Het evenement vindt plaats in de Faculty Club te Leuven.

De NKP-jury beoordeelde de ingezonden abstracten naar inhoud en creativiteit. Na een grondige evaluatie selecteerde de jury vijf teams die hun project zullen voorstellen op maandag 28 september en verdedigen voor een externe jury onder leiding van prof. dr. Walter Sermeus (KU Leuven). De jury zal de projecten beoordelen op basis van de wijze van ontwikkeling van het zorgpad, de behaalde resultaten en de mate van zorginnovatie. Het beste zorgpad wordt beloond met een juryprijs van 2.000 euro.

De genomineerden voor de Prijs Klinische Paden zijn (op alfabetische volgorde):
 • BZIO (Oostende, BE) met ‘Het transmuraal zorgpad BZIO’
 • Groene Hart Ziekenhuis (Gouda, NL) met ’Het zorgpad Rapid recovery bij Totale Heup Prothese’
 • UZ Gent (Gent, BE) met ‘Een multidisciplinair zorgnet voor abnormale moeheid en het chronische vermoeidheidssyndroom in Oost- en West-Vlaanderen’
 • UZ Leuven (Leuven, BE) met ‘Het zorgprogramma CVA in UZ Leuven’
 • Wilhelmina Ziekenhuis (Assen, NL) met ‘Het poliklinisch zorgpad COPD’

Acht projecten komen in aanmerking voor de publieksprijs van 500 euro. 
Zij zullen op 28 september hun project toelichten aan de hand van een poster op de posterbeurs. Het aanwezige publiek kan stemmen voor de beste poster.

Laat je inspireren door je collega’s binnen het NKP op deze boeiende, leerrijke bijeenkomst.
Meer informatie en de mogelijkheid om u in te schrijven zal nog volgen.

 

Top

 

Coördinatorenvergadering: Op bezoek bij Bert de brandweerman: Organisatie van complexe processen

Op vrijdag 29 mei zal de coördinatorenvergadering plaatsvinden in de Brandweerkazerne van Antwerpen.

 

Bert Brugghemans, Brandweerofficier in de hulpverleningszone Antwerpen, nodigt ons uit om een kijkje te nemen in de wereld van de brandweer waar communicatie en coördinatie van groot belang zijn. Bert heeft reeds 15 jaar ervaring in nood- en crisismanagement en begeleidt multidisciplinaire teams tijdens hoogcomplexe incidenten. In het verleden was Bert tevens coördinator van het Huis voor Gezondheid Brussel (toen nog Zorgnet), waar hij ondermeer ondersteuning bood bij de ontwikkeling van zorgpaden om de samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn in Brussel te verbeteren.

 

Top

 

Februari 2015: Afsluiting Opleiding Zorgpaden 2014

Gedurende 15 maanden gingen de cursisten de uitdaging aan om elk een multidisciplinair team binnen de eigen organisatie te begeleiden bij het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een zorgpad. Als laatste stap dienen ze een toelichting te geven over hun werkwijze bij het doorlopen van de zeven fasen volgens de methodiek aangeboden in deze opleiding. De jury, bestaande uit de docenten en begeleiders van de opleiding beoordelen de projecten Iedereen was welkom in de Brabanthal te Leuven om te leren van elkaar. De deelnemers stelden hun project voor aan de hand van een poster. Aan het einde van de dag ontvingen zij hun welverdiend attest van de KU Leuven. Een dikke proficiat aan allemaal!

Christine Baeyens - Zorgpad: Optimaliseren voedingstoestand geriatrische patiënt
Marion Boriau - Zorgpad: Oncologisch psychosociaal support team
Gert Kenis - Zorgpad: Palliatieve patiënten
Ann Ketels - Zorgpad: Opname interne patiënt via spoedgevallen
Patricia Oosterlinck - Zorgpad: Latexallergie
Johan Sijbers - Zorgpad: Patiënten met een amputatie onderste ledematen
Marion Spijkers - Zorgpad: Collumcare
Gaston Spronken - Zorgpad: CollumCare
Nadja van der Bend-van Ophoven - Zorgpad: Prostaatcarcinoom
Nadine Vanhee - Zorgpad: Revalidatie na het plaatsen van een totale heupprothese
Paul Vanlimbergen - Transmuraal zorgpad: Oncologische patiënten met psychosociale problematiek

 

Top

 

13 januari 2015: Opstart Werkgroep Transmurale zorg

De werkgroep Transmurale Zorg bundelt expertise rond transmurale zorg uit het NKP om de kennis, methodiek en ondersteuning rond dit thema verder uit te bouwen. Het doel van deze werkgroep zal zijn om het 7-fasenmodel verder te ontwikkelen om de transmurale uitdaging te kunnen aangaan. Concreet uitgewerkte projecten zullen als input dienen voor de werkvergaderingen waarbij per fase zal nagegaan worden wat de faciliterende en belemmerende factoren zijn bij het ontwikkelen van een transmuraal zorgpad.

De deelnemers zijn zowel experten uit algemene ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen, revalidatieziekenhuizen als eerstelijnsorganisaties verspreid over heel Vlaanderen. De werkgroep wordt ondersteund door Daan Aeyels vanuit het NKP. Tijdens deze eerste bijeenkomst werden fase 1 (screening) en fase 2 (projectmanagement) van het 7 fasenmodel ter ontwikkeling, implementatie, evaluatie en continue opvolging van het zorgpad behandeld. De volgende organisaties nemen deel aan de werkgroep transmurale zorg: AZ Turnhout, BZIO, Domus Medica, Familiehulp, Huis voor Gezondheid, Imelda ziekenhuis, OLV Aalst, OPZC Rekem en Wit Gele Kruis Vlaanderen.

 

Top

 

 

Januari 2015: Call for abstracts Prijs Klinische Paden 2015!

De Prijs Klinische Paden is een initiatief van het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap KU Leuven en het CBO uit Nederland. De Prijs bekroont een zorgpad uitgewerkt door een multidisciplinair team. Het project omvat de optimalisatie van een zorgproces volgens de methodiek van het Netwerk Klinische Paden.  Organisaties aangesloten bij het NKP worden aangemoedigd een project in te sturen, dat beoordeeld wordt door een jury onder leiding van prof. dr. Walter Sermeus. Tijdens de uitreiking van de Prijs Klinische Paden, worden de genomineerde projecten voorgesteld in de aanwezigheid van vertegenwoordigers van artsenverenigingen, verzekeraars, overheid, verpleegkundigen, thuiszorg, huisartsen en patiënten uit België en Nederland. Het winnende multidisciplinaire team ontvangt een prijs van de jury ter waarde van €2000.

Organisaties aangesloten bij NKP, kunnen deelnemen aan de eerste selectieronde door een abstract in te dienen ten laatste op maandag 4 mei 2015 via nkp@med.kuleuven.be

De NKP-jury zal uit de ingezonden abstracten zowel projecten selecteren voor een mondelinge presentatie als voor een poster.

Voor de template van het abstract en meer informatie over het verloop van de prijs klik hier.

Top

Nieuwe leden

In 2014 mocht het Netwerk Klinische Paden / KU Leuven tevens twee nieuwe leden verwelkomen. Momenteel telt het NKP 99 leden verspreid over België en Nederland.

Het Sint Jans Gasthuis te Weert (Nederland) is sinds januari 2014 lid van het NKP. SJG Weert levert een basispakket met hoogwaardige medisch specialistische zorg in nauwe samenwerking met partners in het netwerk van zorgketens. 

Het is een klein ziekenhuis waar klanten gemakkelijk hun weg vinden. Een professionele organisatie gericht op de klant, maar ook gezellig en vertrouwd. In SJG Weert zijn medewerkers vakbekwaam, aardig en behulpzaam. De speerpunten zijn extra aandacht voor ouderenzorg en kankergeneeskunde. Voor meer informatie over de organisatie kan je terecht op hun website: www.stjansgasthuis.nl.

Nadja van der Bend - van Ophoven beleidsmedewerker Kwaliteit; Veiligheid en tevens zorgpadcoördinator is er meteen in gevlogen. Zij is gestart met de langdurige opleiding zorgpaden en zal samen met elf andere cursisten op 11 februari 2015 haar project voorstellen tijdens de afsluiting.

Het Zeepreventorium, De Haan richt zich als medisch pediatrisch revalidatiecentrum op kinderen en jongeren tot 18 jaar met een chronische aandoening. Het Zeepreventorium biedt hoogstaande zorg.

Dit is het werk van de verschillende zorgverstrekkers waarbij een multidisciplinaire aanpak centraal staat in een unieke omkadering aan zee (meer informatie: www.zeepreventorium.be. Iris Defraeye (departementshoofd opvoedkundige dienst) zal fungeren als contactpersoon voor NKP. Iris nam in oktober deel aan de tweedaagse opleiding zorgpaden en zal voor de opleiding zorgpaden 2015 gedurende 15 maanden vaardigheden aanleren om een multidisciplinair team te begeleiden bij de ontwikkeling van een zorgpad therapieresistente blaasfunctiestoornissen.

We heten beide organisaties van harte welkom in het NKP en wensen de coördinatoren veel succes bij het uitwerken van zorgpaden in de eigen organisatie.

 

19 december 2014: Doctoraatsverdediging dr. Sabine Van Houdt

Op vrijdag 19 december verdedigde Sabine Van Houdt haar doctoraatsonderzoek aan de KU Leuven. Onder leiding van Prof. dr. Jan De Lepeleire (promotor), Prof. dr. Walter Sermeus (co-promotor) en Prof. dr. Jan Heyrman (co-promotor) werkte Sabine een doctoraatsonderzoek uit met als titel "Care coordination across boundaries: An exploration of care coordination and care pathways across boundaries in primary care and to link primary and hospital care".

Het huidig gezondheidszorgsysteem is vaak niet aangepast aan de zorg voor chronische patiënten. Deze patiënten hebben vaak nood aan zorg van verschillende zorgverleners uit zowel eerstelijn als het ziekenhuis. Om een goede kwaliteit van zorg te garanderen, wordt een nood ervaren aan coördinatie.De primaire doelstelling van dit onderzoek is om coördinatie van zorg te exploreren. Daarnaast werd nagegaan of zorgpaden als mogelijke strategie kunnen gebruikt worden om de coördinatie van de zorg in de eerste lijn te verbeteren en om primaire en ziekenhuiszorg te overbruggen.

Uit dit doctoraat volgen twee belangrijke praktijkaanbevelingen. 

Ten eerste blijkt relationele coördinatie essentieel voor zorgcoördinatie. Momenteel is er echter een gebrek aan relationale coördinatie, zowel in de eerstelijn als tussen eerstelijn en het ziekenhuis. Externe factoren, zoals regelgeving en het sociaal zekerheidsysteem, moeten mechanismes zowel binnen als tussen organisaties ondersteunen met het oog op het versterken van de relationele coördinatie om zo zorgcoördinatie te verbeteren.

Ten tweede beïnvloeden patiënt-gerelateerde factoren het zorgcoördinatieproces. Patiënten hebben een actieve rol in zorgcoördinatie zowel op micro-niveau om de zorg rond de individuele patiënt te coördineren als op meso-niveau om de zorg voor een groep patiënten in een welbepaalde regio te organiseren.

Een uitgebreid theoretisch kader voor de studie van zorgcoördinatie werd ontwikkeld door bestaande theoretische kaders en de ervaringen van patiënten en zorgverleners te exploreren. Vervolgens hebben we vastgesteld dat zorgpaden als schakel tussen eerstelijn en het ziekenhuis een aantal van deze elementen versterken, op voorwaarde dat aan een aantal randvoorwaarden voldaan is.

Top

 

5 september 2014: Prof. Walter Sermeus ontvangt " ZEZ dr. Jules-Marie Heymansprijs"

Tweejaarlijks brengt de ‘Zeer Eerwaarde Zuster Dr. Jules-Marie Heymansprijs’ hulde aan een verpleegkundige of vroedvrouw met opmerkelijke verdiensten. Deze keer gaat die naar  professor Walter Sermeus.

“Een boegbeeld voor de professionalisering van het beroep”, stelt Ellen De Wandeler, de kerverse algemeen coördinator van het NVKVV. De prijs werd voor het eerst uitgereikt in 1964 op initiatief van zuster Jules-Marie Heymans. Ze werkte hiervoor samen met een aantal katholieke organisaties, waaronder Zorgnet Vlaanderen, toen nog VVI, en het NVKVV. Algemeen coördinator Ellen De Wandeler: “De prijs wordt om de twee jaar uitgereikt aan een Belgische verpleegkundige of vroedvrouw voor specifieke inspanningen in het verpleegkundig onderwijs, de medisch-sociale diensten, het ziekenhuiswezen of de preventieve geneeskunde. De prijs gaat afwisselend naar een Nederlandstalige en een Franstalige verpleegkundige of vroedvrouw.”

 

 Top

 • Laatste wijziging: 05-01-2017